Erik Tegnadner - hovedoppgave - Høgskolen i Buskerud:
Fjernarbeid; god kommunikasjon på tross av geografisk avstand
Identifisering av tiltak som kan bedre kommunikasjonen mellom leder og fjernarbeider

Få ledere tilrettelegger kommunikasjonen for fjernarbeidere

I sin hovedfagsavhandling konkluderer Erik Tegnander med at ledelsen i bedrifter generelt sett ikke har tilrettelagt kommunikasjonen på grunnlag av fjernarbeide i bedriften. De store utfordringene ved fjernarbeid er "tapet" av den daglige spontane kontakten med arbeidsmiljø og leder.

Av Willy Bakkeli

Samtidig viser undersøkelsen at spesielt de som har satelittkontor eller hjemmekontor deler av uka, beholder mye av tilknytningen til organisasjonen uavhengig av individuelle tiltak. For de med utvidet ordning er det viktigere med egne tiltak for å løse utfordringene med kommunikasjon over avstand.

Tap av spontan kontakt
De store utfordringene ved fjernarbeid er "tapet" av den daglige spontane kontakten med arbeidsmiljø og leder. Tidligere litteratur viser tydelig at kommunikasjonen i større grad må formaliseres og planlegges. Fjernarbeid innebefatter også flere klare ulemper ved å arbeide på avstand fra organisasjonen som blant annet svekket forpliktelse til organisasjonens mål og kultur og problemer med kommunikasjon og ledelse over avstand.

For lite kontakt med lederen
I denne undersøkelsen er ti av elleve av fjernarbeiderne lokalisert med geografisk avstand fra lederen på fulltid. Slik at flere nevner de har for lite kontakt med ledelsen generelt og møter lederen sjelden personlig. Dessuten er ledelsen vanskelig tilgjengelig, noe som gjør at medievalget dreier seg mot asynkrone medier.

Fjernarbeiderne svært bevisste på å velge medium i forhold til budskapets kompleksitet, men resultatene viser at avstanden bidrar til at telefon benyttes i situasjoner som ansikt-til-ansikt kontakt hadde vært ideelt.

Når det gjelder ulike tiltak som bedrer kommunikasjonen viser det seg at det foretrekkes ansikt-til-ansikt kontakt, men at tiltak i forbindelse med spontan kontakt via ulike kommunikasjonsmedia er mest utbredt. Undersøkelsen viser at det er få som planlegger den elektroniske kontakten med leder, men at dette anses som viktig for å opprettholde kontakten.

Det kommer an på fjernarbeideren
Tidligere studier om fjernarbeid påviser at gjennom å sitte på satelittkontor eller å ha faste arbeidsdager i organisasjonen ble de fleste påviste ulempene ved fjernarbeid redusert. Dette sammen med fjernarbeiderens kunnskap om selvledelse, erfaring i organisasjonen og erfaring i å kommunisere over avstand viste det seg at det for erfarne fjernarbeidere var få problemer med selve fjernarbeidet. Derimot tyder undersøkelsen på at ledere selv har et stort forbedringspotensiale i å legge mer vekt på å endre sin lederadferd og bedre mestre kravene til konstruktiv fjernledelse.

Bestilling av hele rapporten i word 7.0 format her

140700