Nordmann i Sverige med "licensiat-thesis" om fjernarbeid ved Linköpings universitet:

- Riktig mediavalg avgjørende for god fjernledelse

Fjernledelse er vanskeligere og noe forskjellig fra tradisjonell ledelse. De fleste fjernlederne hadde de største utfordringer i å opprettholde kommunikasjonsfrekvens, og å håndtere vanskeligheter i "ikke-arbeids" relatert kommunikasjon over avstand. 

Bildet fra venstre: Birger Rapp, professor ved Linkjöping Universitet, kandidaten fra Norge - førstelektor Svein Bergum fra Høgskolen på LIllehammer, opponenten Lennart Sturesson og bi-veileder Nils Gøran Olve

Resultatene indikerer at fjernlederne kommuniserer mer elektronisk, spesielt med e-post. Kommunikasjonen er mer planlagt. Personlig kommunikasjon ansikt til ansikt er sjeldnere og utgjør 30-50% av lederens kommunikasjonsvolum. Mediavalg blir mer kritisk for fjernledere, og mediarikhet og relasjon mellom sender og avsender er de to viktigste kriteriene for mediavalg. Fjernlederne reiser mer og flesteparten av dem tilbringer halvparten av sin tid på andre steder enn sitt eget kontor.

Bergums avhandling er en eksplorativ studie om hvordan ledere kommuniserer med sine fjernarbeidere. Fokus er på identifikasjon av aktiviteter som disse fjernlederne gjør for å redusere kommunikasjonsbarrierene forårsaket av geografisk avstand. Empirisk basis er intervjuer med elleve fjernledere i Sverige og Norge.

Resultatene viser at fjernledelse er vanskeligere og noe forskjellig fra tradisjonell ledelse. De fleste fjernlederne hadde de største utfordringer i å opprettholde kommunikasjonsfrekvens og å håndtere vanskeligheter i "ikke-arbeids" relatert kommunikasjon over avstand.

Fjernledernes strategier for å møte utfordringene inkluderer blant annet:

Selv om studien fokuserer spesielt på ledelse av fjernarbeid, skulle resultatene ha en betydning for ledere mer generelt. Et voksende antall ledere vil ha underordnede, kolleger og samarbeidspartenere på andre steder enn dem selv, for eksempel som del av virtuelle teams eller inter-organisatoriske nettverk.

ISSN 0280-7971

Kontakte Svein Bergum - e-post

Svein Bergum
er kommunikasjonsforsker ansatt ved Universitetet i Linköping samt svein3.jpg (2167 bytes)høgskolen på Lillehammer (HiL). Han har i mange år arbeidet i forskningsprosjekter, blant annet i Telenor med utvikling av nettbaserte kommunikasjonsformer. Han har forfattet flere rapporter om teleledelse. Aller sist en utredning for Handelshøyskolen i Bergen: "Fjernledelse – endringer i lederfunksjoner og betydning av eletroniske kommunikasjonsmedia ved ledelse av fjernarbeid". Han arbeider nå som førstelektor innen administrasjons- og ledelsesfag ved høgskolen på Lillehammer. Han har lang erfaring med fjernarbeid og fjernveiledning av studenter. E-post: Svein Bergum