Valdres fjernarbeidssenter vil skape
10 fjernarbeidsplasser innen høsten 2004

Vakre Hedalen i Valdres ligger 13 mil fra Oslo. Basert på erfaring fra andre tilsvarende prosjekter er avstanden ideell for å skape stabile fjernarbeidsplasser. Med kortere avstand og stadig bedre utbygd kommunikasjon kunne dagpendling vært aktuelt og dermed ødelagt fundamentet for et fjernarbeidssenter, sier prosjektgruppa for Hedalen kontorsenter.

Av Willy Bakkeli

Etablering og utvikling av Valdres Fjernarbeidssenter i Hedalen, vil gi vesentlige ringvirkninger og dermed bidra til å styrke bosettingen ikke bare i Hedalen, men i hele kommunen.

Tidshorisont
Prosjektet startet medio år 2000 og planlegges endelig etablert med 10 fjernarbeidsplasser innen høsten 2004. Prosjektet skal løpende bidra med informasjon ved en aktiv profilering gjennom Internett. Det skal foreligge en prosjektrapport ved avslutning av oppstartingsperioden. Når oppstartingsperioden er over skal Fjernarbeidssenteret utvikles videre i samsvar med målsettingen om å bidra til en positiv næringsutvikling i Hedalen og Sør-Aurdal kommune.

– Gode tilbud om fjernarbeid vil bli redningen for utkantkommuner som tappes for ungdom etter at de har tatt høgere utdanning. 

Det sier Osvald Fossholm, styreformann i ProcontTec AS i Hedalen – en IT-bedrift som har ti ansatte og som leverer bookingsystem til hotell- og reiselivsbedrifter.

Nye typer virksomhet skal vende stagnasjon til framgang
Hedalen er ei bygd som har opplevd stagnasjon og tilbakegang i folketallet det siste tiåret, hovedsakelig på grunn av stagnasjon og tilbakegang i jord- og skogbruksnæringen. På tross av dette er det eksempler på enkelte bedrifter som har maktet å hevde seg svært bra og som gir grunnlag for optimisme og tro på investeringsvilje. Eksempler på dette er bedrifter som hytteprodusenten HeBe AS og programvareselskapet Procontec AS.

Hedalen har på mange områder en rekke fortrinn sett i forhold til pressområdet i Oslo-regionen. Eksempelvis kan nevnes:Slagkraftig IT-bedrift  har greid å etablere seg
Gjennom målrettet og langsiktig arbeid har f. eks. Procontec AS greid å etablere seg i Hedalen som en slagkraftig IT-bedrift. De aller fleste i selskapet har høyere utdannelse, eksempelvis er tre personer utdannet sivilingeniør. Den ene av disse har også tilknytning til høyskole-miljøet på Gjøvik som deltidslærer ved Høyskolen på Gjøvik.

Mesteparten av arbeidsplassene i bygda er i offentlig regi. Dette gir seg utslag i et lavere lønnsnivå enn det ansatte blir tilbudt fra ulike private bedrifter i f. eks. Oslo-regionen. Dette øker behovet for å etablere slagkraftige private bedrifter som kan ta opp kampen også til en viss grad lønnsmessig. I tillegg er det behov for å etablere kunnskapsintensive arbeidsplasser hvor de ansatte får tilfredsstilt krav til et miljø for å kunne tilfredsstille et behov for utvikling og selvrealisering. Ved å utvikle eller etablere nye arbeidsplasser i samme kategori i bygda, vil dette bidra til et gjensidig utbytte gjennom et faglig og sosialt miljø, som igjen kan skape større samhandling mellom forskning/utvikling og næringsliv. Dette vil også gi grobunn for stabilitet i etablerte arbeidsplasser og være en magnet for eksterne bedrifter.

Som et ledd i å snu en negativ utvikling og i håp om å bidra til en mer offensiv strategi i kommunen ønsker Valdres Fjernarbeidssenter Hedalen å legge forholdene til rette for å utvikle Hedalen og for såvidt hele Sør-Aurdal kommune i favør av en teknologisk utvikling.
Målsettingen er også å bidra med erfaring og kompetanse ved etablering av andre tilsvarende sentra i regionen.

Fremdriftplan

Milepæl nr. Dato Status
1
31.12.2000 Intern informasjonskampanje gjennomført
2 31.12.2000 Prosjektet er etablert med blant annet hjemmesider på Internett
3 30.06.2004 Rekruttering av bedrifter fullført
4 30.06.2001- Realisering av fjernarbeid + nye prosjekter
5 31.12.2002 - Oppfølging og vedlikehold av gamle og nye prosjekter

Kilde: Valdres Fjernarbeidssenter

 

 

 

 

 

 

 

 

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>