TØI-rapport fra 1999:
Hjemmekontor reduserer ikke reisebehovet

En reiseundersøkelse fra 1997/98 viste ingen reduksjon i reisemønster for de som brukte hjemme-PC i arbeidet. Derimot tydet svarene på en hvis spredning når en reiste på dagen.

Av Willy Bakkeli

Det er forsker Randi Hjort Hol ved Transportøkonomisk institutt (TØI) som sier dette i sin rapport "Sammenhengen mellom dagliglivets reiser og hjemmebruk av IKT-utstyr - en analyse av norske data". (TØI-rapport 1999:454)

Den typiske brukeren av hjemme-PC til arbeid er en mann med arbeidsuke på 40 timer eller lenger, med har høy utdanning og yrkesstatus. Vi finner ingen reduksjon i reiseaktiviteten.  Det er snarere slik at de som har nettilgang og bruker PC-en mye - også har stor reiseaktivitet.

Undersøkelsen viste at det er liten sammenheng mellom bruk av hjemme-PC og de daglige reisemønstrene.

Den hjemmebaserte datateknologien gir større fleksibilitet for de som arbeider mer enn en "normal" uke, når det gjelder hvor de kan arbeide. Dette gjør at arbeidsreisen i større grad kan spres utover dagen. En positiv virkning kan være en reduksjon i rushtrafikken. Derimot kan det bli vanskeligere å gi et godt kollektivtilbud dersom reisebehovet  spres mer ut i tid, sier rapporten. 

I følge rapporten er det liten forskjell i reisemønstre for folk med forskjellige muligheter til å arbeide hjemme. Det er en tendens til at de som arbeider mesteparten av tiden hjemme, kjører noe kortere med bil enn de andre gruppene. Den samme gruppen har naturlig nok  færre arbeidsreiser enn de andre gruppene.  Men samlet sett har de like mange reiser som de to andre gruppene som også har hjemme-PC - og flere enn de som ikke har hjemme-PC. Dette støtter hypotesen om at en reduksjon i èn type reiser, kan føre til en økning i andre typer av reiser. Det kan gjelde arbeidsreiser kan for eksempel erstattes av flere fritids- og innkjøpsreiser. I dette tilfellet er det slik at de som arbeider hjemme har flere omsorgs- og følgereiser  enn de uten hjemme-PC. Dette indikerer at det å jobbe hjemme, kan være en tilpasning til en familiesituasjon med barn.

Se også:
Fjernarbeid ikke tema i Norsk Transportplan

 

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>