Eksempel på konflikt familie og arbeid?

Sammenblanding arbeid og familieliv kan gi høyt konfliktnivå

Å jobbe mye hjemme kan tilsynelatende redde mange ut av tidsklemma, men svake skiller på hjemmebane med mellom jobb- og familieengasjementet, kan føre til konflikter og misnøye med både jobb- og familiesituasjon.

Av Willy Bakkeli / Senter for fjernarbeid 130301

Det er en spørreundersøkelse fra i fjor i bedriftene Mandatum AS og Norsk Hydro ASA som viser denne sammenhengen. Undersøkelsen er en sluttrapport til NHOs Arbeidsmiljøfond "Nye grensesnitt mellom familie og arbeidsliv". Den er utarbeidet av førsteamanuensis Ingeborg A. Kleppe, NHH og rådgiver Ingunn R. Sørlie, Pharos DA.

På mange måter er denne undersøkelsen et forsøk på å finne en metode som kan gi et målbart uttrykk for sammenhenger som de fleste av oss intuitivt antar vil være tilfellet. Sagt i kortform: – For mye arbeid hjemme fører til bråk og redusert livskvalitet for en selv og familien.

I undersøkelsen ønsket en å undersøke følgene av "verdiklemma" ved å måle "arbeid-familiekonflikt" og "familie-arbeid-konflikt".

Hvordan virket krav fra arbeidet på familien og omvendt? Resultatet av spørreundersøkelsen viste klart det en kan tenke seg – at høyt jobbengasjement skapte store spenninger i en "arbeid-familie-konflikt". Ved lavere jobbengasjement avtok konfliktnivået. Tilsvarende ga høyt "familie-engasjement" økende mulighet for en familie-arbeid-konflikt. Et botemiddel var lavere jobbengasjement som dempet konfliktnivået.

Teknologipåvirkningen

En var også opptatt av hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi påvirker. Slik teknologi er langt på vei et premiss for fleksibelt arbeid. Men den kan øke verdiklemma i form av økte krav om tilgjengelighet og respons. For mange er denne arbeidsmåten et redskap for å bli kvitt "tidsklemma" – kriser på hjemmebane kan du så og si alltid avverge sier forfatterne av undersøkelsen. Til gjengjeld er du nesten alltid på jobb – også hjemme. Undersøkelsen bekrefter antakelsen om at lav beskyttelsesgrad av familielivet i form av eget avgrenset hjemmekontor, eller påslått mobiltelefon, eller sågar sjekking av e-posten før legge tid, kunne øke konfliktnivået både fra arbeids- og familiesynspunkt.

Forskjellig prioritering mellom kjønnene

Det var betydelige forskjeller mellom menn og kvinner med hensyn til hva de oppgir å prioritere. Ikke uventet setter menn arbeid først, mens kvinner framholder familien; et mildt sagt meget tradisjonelt rollemønster.

Det understrekes at undersøkelsen er beheftet med betydelig usikkerhet og at dette er en pilotundersøkelse med 45 deltakere.

Du finner undersøkelsen hos NHO her

 

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>