Prosjekt Fjernarbeid avsluttet - har gitt kunnskap og erfaringer

- Begrepet fjernarbeid som noe avgrensbart er i ferd med å smuldre fordi det fjernarbeid i betydningen "jobbe hjemme en dag eller to i uken etter avtale med arbeidsgiver", ikke er den store problemstillingen lenger, sier prosjektleder Eystein Fossum i Prosjekt Fjernarbeid som nå avsluttes. - Fleksible arbeidsformer har fått så mye gjennomslag at fenomenet fjernarbeid har blitt alminneliggjort.

Av Willy Bakkeli – Senter for fjernarbeid - 211201

Arbeidslivet har utviklet seg på mange områder. - For eksempel har vi hatt en trend med flere frie agenter/selvstendig næringsdrivende, sier Fossum. - Riktignok er denne trenden er i ferd med å avta når arbeidsmarkedet blir slakkere og økonomien usikrere. Prosjektet var mangesidig ved at det skulle se på både hva som fjernarbeid betyr for enkeltindividet (mikroperspektivet), og for samfunnet, dvs ut over bedriftsnivået (makroperspektivet). Vi bidro i den sammenheng også med å se på fjernarbeidside som innfallsvinkel for integreringa av nye grupper i arbeidslivet – slik som funksjonshemmede.

Bakgrunn: 5. desember ble Prosjekt Fjernarbeid formelt avsluttet med et seminar i Telenor Expo i Oslo. Prosjekt Fjernarbeid har uten tvil vært den største satsingen på fjernarbeid i Norge de siste årene, med finansiering først og fremst fra Forskningsrådet.
Mer bakgrunnsomtale

Prosjekter med stor spennvidde

Prosjektene ble mange og varierte – over hele landet. Flere arenaer ble definert som interessante for arbeidet der en ville vinne erfaringer over tid.

Fossum sa at det er lett å planlegge – men det er i praksis ofte verre å gjøre alt en planlegger. Det viste seg at de forskjellige prosjektene krevde mye oppfølging, og det ble et valg hvor mye en skulle involvere seg.

Prosjektledergruppen hadde også opparbeidet seg mye kunnskaper og erfaringer gjennom prosjektene. En så at problemstillingene var i rask utvikling og forandring.

Temaet "fjernarbeid i forandring" kan blant annet i stikkords form beskrives ved:

Ut av denne erkjennelsen ble det dannet tre arbeidsgrupper som skulle arbeide med "fjernarbeid og forandring" i tillegg til de vanlige bedriftsprosjektene Gruppene ble bredt sammensatt med personer fra forskjellige fjernarbeidsmiljøer – mest offentlige virksomheter, myndigheter og organisasjoner. Forskere og konsulenter, som arbeidet med fjernarbeid gjennom Prosjekt Fjernarbeid, ledet arbeidet. Det ble dannet tre temagrupper som skulle se på fjernarbeid og forandring.

Temagruppene var:

Positive effekter

Det er skapt nettverk som aktørene vil ha nytte av både under prosjektet og etterpå. En lærte av hverandres gode og dårlige erfaringer. Det er blitt produsert bøker og skrifter; nå sist den nye boka om fjernarbeid – "Fjernarbeid på nye måter – perspektiver på fjernarbeid". Det har vært markeringer i form av foredrag, konferanser. Dert er "klippet og limt", referert og sett av andre, og skapt ringvirkninger.

Fjernarbeid i mange former er blitt vanlig og naturlig i Norge. Dette kan vi se ved:

Fjernarbeidstankegang i distriktene

Fossum fremhever at prosjektet bidro med å etablere en fjernarbeidstankegang når det gjelder e-virksomhet i distriktene. Da ikke i betydningen It-bedrifter, men e-arbeid, ikke lokalt oppbyggde forretningsideer, men samarbeid med andre/tjenesteyting for andre/flytting arbeidsoppgaver. Vi bidro i den sammenheng også med å se på fjernarbeids-ideen som innfallsvinkel for integrering av nye grupper i arbeidslivet (funksjonshemmede).

Fjernarbeidsforum

- Et resultat fra Prosjekt Fjernarbeid som bør nevnes er etableringen og Norsk Forum for Fjernarbeid – Fjernarbeidsforum, sier Fossum. - Her er også gjort tilgjengelig en nettbasert veileder i fjernarbeid. Likevel har disse tilbudene foreløpig ikke har fått den oppmerksomhet vi synes de fortjener, sier Fossum. Som kjent er Norsk fjernarbeidsforum er en uavhengig, medlemsbasert, ikke-kommersiell forening for alle som er interessert i fjernarbeid og fleksible arbeidsformer. Hensikten med forumet er å skape en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling om fjernarbeid og fleksible arbeidsformer.

Formidling er en krevende oppgave

Prosjektsidene på Internett ble ikke slik som en hadde håpet - de har ikke vært levende nok. Det var lett å bli uaktuell på tema - fordi utviklingen gikk fort - og en rakk ikke i tilstrekkelig grad å lage innlegg, svare på spørsmål, og ellers arbeide med formidling hele tiden. Men uten tvil er det i flere omganger blitt satt fokus på fjernarbeid via media gjennom prosjektene – ikke minst lokalt og regionalt – der hvor prosjektene ble drevet. Å få nok tid til formidlingsoppgaver er alltid et problem når prosjektene går for fullt og tiden blir for knapp.

Problemstillinger som kommer

Selv om Prosjekt Fjernarbeid nå avsluttes, vil det bli nok aktiviteter på området i andre former. Arbeidslivet forandrer seg raskt. Problemstillingene rundt fjernarbeid utvikler seg. Vi snakker stadig mer om fleksible arbeidsformer i vid forstand. Ikke minst er fjernarbeid nå knyttet til omstilling. Men samtidig er vi preget av tradisjonell tenkemåte. Det tar tid. Det er lett å tenke og flytte folk og fjernarbeid. Påvirkningen kan gå mange veier – også den veien en ikke vil?

Offentlig sektor ligger etter på dette området. Fleksible arbeidsformer vil få fordelingsvirkninger etter som de blir en vanlig del av arbeidspraksisen. Det kan skape nye normer for arbeid. Og hva med samarbeid over landegrensene. Kan fjernarbeid bli et substitutt for arbeidsinnvandring?

Prosjektet har også antydet "nye" problemstillinger knyttet til organisatoriske forhold som ledelsesproblematikk, læring og samhandling, men disse har imidlertid ikke blitt bearbeidet i prosjektet.

 

 


Erfaringer i bokform

Prosjekt Fjernarbeid runder prosjektet av med boka "Arbeid på nye måter - perspektiver på fjernarbeid", der flere artikler belyser fjernarbeid og fleksible arbeidsformer slik situasjonen er nå.

Ny bok om fjernarbeid
"Arbeid på nye måter - perspektiver på fjernarbeid" utgis av Prosjekt Fjernarbeid som nå er i avslutningsfasen. Boken har satt seg som mål å vise den store bredden i problemstillinger som er knyttet til fjernarbeid i det nye arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Den kommer inn på forestillinger og erfaringer om fleksibilitet og det gode liv ved å fokusere på livskvalitet og grensedragingen mellom arbeid og fritid. / Fjernarbeidsforum 281101


Pr. 01.11.2000 var følgende bedrifter tilknyttet Prosjekt Fjernarbeid:

 

Bakgrunn

Prosjekt Fjernarbeid har siden 1996 vært en viktig begrepsdanner innen fjernarbeid i Norge. Flere prosjekter på området har etablert og kartlagt forskjellige interessante sammenhenger i forhold til fjernarbeid og utviklingen innen området..

5. desember ble Prosjekt Fjernarbeid formelt avsluttet med et seminar i Telenor Expo i Oslo. Prosjekt Fjernarbeid har uten tvil vært den største satsingen på fjernarbeid i Norge de siste årene, med finansiering først og fremst fra Forskningsrådet.

Eystein Fossum fra Semco har vært prosjektleder i samarbeid med forskere og konsulenter fra Telenor FoU og Ementor. Dette trespannet har satt igang og koordinert flere delprosjekter siden 1998 da "fase 2" i fjernarbeidssatsingen startet.

Første del var under NIN-prosjektet om fjernarbeid, som tok til i 1996. Flere rapporter om fjernarbeid ble laget – og avrundet med "Håndbok i fjernarbeid" på slutten av 1998. Erfaringene var såpass interessante at Forskningsrådet ville fortsette i formen "Prosjekt Fjernarbeid".