Viktig å opprettholde et nettverk for fjernarbeid og fleksible arbeidsformer

John Willy Bakke i Telenor FoU forteller her om bakgrunnen for Norsk fjernarbeidsforum og muligheter en ser for seg videre for å skape en arena der en kan ta opp temaer og problemstillinger rundt fleksible arbeidsformer, fjernarbeid i forhold til arbeidsliv generelt.

Til tross for stor oppmerksomhet om fjernarbeid og Fjernarbeidsforum, har det vist seg vanskelig å nå en medlemsmasse stor nok til å opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå


 

Av  John Willy Bakke
Styremedlem i Norsk Fjernarbeidsforum

Norsk fjernarbeidsforum er en medlemsorganisasjon som ble etablert i 2000 med formål å være ”et samlende forum for enkeltpersoner, virksomheter, organisasjoner og myndigheter med interesse for fjernarbeid og andre fleksible arbeidsformer”.  Begrunnelsen for å etablere Fjernarbeidsforum var en oppfatning om at fjernarbeid representerte et viktig utviklingstrekk i arbeidslivet i Norge.  Videre fant man at det var mange fagmiljøer i Norge som beskjeftiget seg med problemstillinger rundt fjernarbeid. 

 

Fjernarbeidsforum ble etablert som en møteplass der interesserte kunne utveksle synspunkter og erfaringer, for å være med på å utvikle fjernarbeid som en god arbeidsform for virksomheter, for ansatte, og for samfunnet som helhet.  Fjernarbeidsforum ble etablert med støtte fra Prosjekt fjernarbeid og Norges forskningsråd.  Videre har Fjernarbeidsforum fått støtte fra Kommunal- og regional­departementet og Nærings- og handelsdepartementet.

 

Fjernarbeidsforum har etablert en hjemmeside (www.fjernarbeid.no) med informasjon om fjernarbeid, der hovedtilbudet har vært:

 

Tilbudet til medlemmene har ellers omfattet medlemsmøter og en årlig fjernarbeids­konferanse. 

 

Status og videreføring

Til tross for stor oppmerksomhet om fjernarbeid og Fjernarbeidsforum, har det vist seg vanskelig å nå en medlemsmasse stor nok til å opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå (ved årsskiftet 2001-2002 hadde Fjernarbeidsforum færre enn førti medlemmer).  Dette har gjort det vanskelig å finansiere videre drift av nyhetstjenesten, og det har gjort det mindre attraktivt for Prosjekt fjernarbeid å bruke Fjernarbeidsforum som publiserings- eller distribusjonskanal for Veileder i fjernarbeid.  En viktig grunn til den manglende rekrutteringen synes å være at det er få som så eksklusivt identifiserer seg med temaet fjernarbeid, at de finner det interessant å være medlem i Fjernarbeidsforum. 

 

Styret i Fjernarbeidsforum har på bakgrunn av dette vurdert ulike muligheter for forumets fremtid:

  1. Nedleggelse
  2. Å fortsette arbeidet på ”sparebluss”, samtidig som det arbeides med å finne supplerende inntektskilder (institusjonell støtte, reklame el.l.)
  3. Å videreføre aktivitetene innen rammene av en annen institusjon eller organisasjon

 

 

Styret finner det første alternativet lite attraktivt, da dette ville medføre at et etablert nettverk av interesserte og kompetente fjernarbeidsinteresserte ville miste en møteplass.  Også det annet alternativ synes lite fristende, da det ville kreve stor innsats for å opprettholde selve infrastrukturen i forumet (webside med oppdatert innhold, medlemsregister m.m.). 

 

Styret finner det tredje alternativet mest attraktivt, og det er ulike organisasjoner og institusjoner som kunne være aktuelle:  Foruten Arbeidslivsforum, har styret diskutert alternativer som Den norske dataforening og visse enkeltbedrifter innen Fjernarbeidsforum.  Styret legger til grunn at  aktivitetene bør – hvis mulig – videreføres i en organisasjon der hele bredden i fjernarbeidstemaet finner en naturlig plass.  Det innebærer at styret finner det ønskelig å videreføre fjernarbeidsaktivitetene innen Arbeidslivsforum, da dette forumet best synes å kunne se på fjernarbeid som ett av flere utviklingstrekk i dagens arbeidsliv, i stedet for kun å se fjernarbeid som f.eks. et datateknisk problem.  Det synes heller ikke ønskelig at én av medlemsbedriftene skal kunne trekke bedriftsøkonomiske gevinster av det arbeid som er nedlagt av mange ulike organisasjoner og enkeltpersoner, og med støtte fra det offentlige.

 

Neste steg

Det som Fjernarbeidsforum kan tilby Arbeidslivsforum – hvis organisasjonene vil – er en kjerne av kompetente personer som er interessert i fjernarbeid, og som har et bredt nettverk til interessante miljøer i inn- og utland.  Disse personene vil ønske å delta i Arbeidslivsforums arbeid med et spesielt blikk på fjernarbeidsrelaterte problemstillinger, for eksempel ved å delta i arrangementet av medlemsmøter om fjernarbeid.  Videre har Fjernarbeidsforum en attraktiv web-adresse som det er en rekke lenker til fra eksterne web-sider.

 

Det vil være en generalforsamling som må avgjøre Fjernarbeidsforums fremtid.  I følge Fjernarbeidsforums vedtekter må det i tilfelle gjennomføres en oppløsende generalforsamling:

§ 11 Oppløsning

Generalforsamlingen kan ved 2/3 flertall vedta å avholde oppløsende generalforsamling. Den oppløsende generalforsamlingen avholdes minst 30 dager etter vedtaket. Endelig vedtak om oppløsning må fattes av oppløsende generalforsamling med minst 2/3 flertall.

 

Ved oppløsning skal Norsk fjernarbeidsforums midler realiseres, og oppløsende generalforsamling skal beslutte hvordan et eventuelt overskudd skal disponeres

 

 

Ordinær generalforsamling i Fjernarbeidsforum vil bli holdt i løpet av senvinteren 2002, der forslag om nedleggelse og alternativer for videreføring vil bli fremmet.

 

Kontakt

Fjernarbeidsforum kan kontaktes gjennom styremedlem

John W. Bakke (Telenor / Prosjekt fjernarbeid)

john-willy.bakke@telenor.com

Tel: 900 13 621

 

 

Kilde: Bakgrunnsnotat til medlemmer i Norsk fjernarbeidsforum

 

 

Senter for fjernarbeid
>>>Nyheter >>>