Nye forskrifter om arbeid i private hjem
Det er i dag vedtatt nye forskrifter om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem og forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold. Forskriftene skal sikre grunnleggende arbeidsvilkår, men uten at det skal føres statlig tilsyn i hjemmene til folk.

Senter for fjernarbeid - pressemelding fra AAD / 100702

Forskriftene er utarbeidet på bakgrunn av at EFTAs overvåkingsorgan ESA, har påpekt at Norge ikke tilfredsstiller EØS-relevante reguleringer på området.

Privat ansatte praktikanter og personlige assistenter gis krav på skriftlige arbeidskontrakt Den nye forskriften om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold erstatter den meget foreldede og lite kjente hushjelploven og skal først og fremst sikre sentrale rettigheter for privat ansatte praktikanter og personlige assistenter på en enkel og forpliktende måte. Det viktigste kravet i forskriften er at det skal inngås en ryddig og forpliktende skriftlig avtale mellom arbeidstakeren og den private arbeidsgiver. Det stilles også nærmere krav om hva avtalen som et minimum skal inneholde av grunnleggende arbeidsvilkår. Forskriften regulerer arbeidsforhold på mer enn en måned eller der ukentlig arbeidstid overstiger 8 timer.

Hjemmearbeid Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmearbeid) har som utgangspunkt at de fleste arbeidstakere som utfører arbeid i eget hjem kun gjør det enkelte dager i uken, som ledd i et ordinært arbeidsforhold hvor arbeidsmiljøloven gjelder. Forskriften gjør derfor arbeidsmiljøloven gjeldende også for hjemmearbeid, men med en rekke unntak og forenklinger. Det er bl.a. lagt opp til større fleksibilitet når det gjelder arbeidstid for hjemmearbeid. Det mest sentrale også i denne forskriften er kravet til skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om det arbeidet som utføres hjemme. Reglene vil bare gjelde når hjemmearbeid er avtalt som en fast ordning.

 

Forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Pressemeldingen i sin helhet