Tema: Fjernarbeidskonferansen arrangert av Prosjekt fjernarbeid  med Telenor, Semco og Avenir

Fjernarbeidskonferansen i Oslo 5. april 2000:
Mange deltakere fra offentlig sektor

Av de vel 60 deltakerne på fjernarbeidskonferansen var nesten 40 fra en eller annen offentlig virksomhet. De kom fra departementer, direktorater, ett tilsyn, konsulenter i kommuner og næringsparker og andre ressurssterke offentlige og halvoffentlige virksomheter.

Av Willy Bakkeli

Vi kan antakelig  ta dette som en bekreftelse på at fjernarbeid nå er i ferd med å bli tatt alvorlig innen det offentlige Norge. En del virksomheter fra privat næringsliv samt NHO og enkelte konsulentbedrifter var tilstede. Små og mellomstore bedrifter var det ikke mange av. De fleste var også fra Oslo-området. Norsk fjernarbeidskonferanse er dermed ikke veldig nasjonal ennå, men det kan den sikkert blir etter hvert.

Statsekretær Britt Schultz fra Nærings- og handelsdepartementet satte pris på initiativet til en "nasjonal" fjernarbeidskonferanse. Hun ga ros til NIN-prosjektet og samarbeidspartnerne der som også fjernarbeidskonferansen springer ut av. Hun understreket at det nå synes å være større modenhet og bevissthet rundt fjernarbeid enn det har vært før. Men Schulz kunne fortelle at Nærings- og handelsdepartementet selv ikke har etablert fjernarbeid som en alternativ eller supplerende arbeidsform. Det er bare sporadiske innsalg i den politisk ledelsen. Men en partssammensatt arbeidsgruppe i har lagt frem utredningen "Fjernarbeid i staten" med forslag til retningslinjer. Den kan jo føre til at omfanget av fjernarbeid i offentlig forvalting øker slik det har gjort innen privat sektor av arbeidslivet.

Det er jo alltid interessant å være i en forum der de fleste er interessert i det samme som en selv. Likevel var det begrenset hva en fikk tid til å dele erfaringer mellom pausene i det nokså travle forelesningsprogrammet.

Profilen på programmet var variert, men hovedinntrykket på denne konferansen er en analytisk tilnærming til temaet fjernarbeid. Homplands innlegg "På terskelen til et nytt arbeidsliv" – var typisk i så måte.

Kanskje senere konferanser kan ha mer praktisk orienterte innlegg, og kanskje noe mer orientering mot mindre og mellomstore bedrifter innen privat næringsliv. Mer vekt på interaksjon for deltakerne på konferansen kan også være noe å tenke på. Men selvsagt - tiden er begrenset – en kan ikke få alt på en konferanse. Kankje et par parallell-sesjoner deler av dagen kunne vært en ide? Vi gleder oss til neste.

Dersom du liker beskrivelser av trender innen arbeidslivet var det et par interessante innlegg å notere seg. Her forsøker vi å gi deg en liten rapport fra disse:

Se våre saker fra konferansen:

Hvordan takler organisasjoner og myndigheter det nye arbeidslivet?